งานข้อมูลสารสนเทศ DMC/B-OBEC

ข้อมูล DMC

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2564-1
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64


จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ (ดาวน์โหลด)

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2564-2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 64


จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ (ดาวน์โหลด)